Книга или автор

Kahramanların Görevi

0,0
0 читателей оценили
245 печ. страниц
2019 год
16+
Оцените книгу

О книге

FELSEFE YÜZÜ?Ü ani bir ba?ar? için her ?eye sahip: entrika, kar?? entrika, gizem, yi?it ?övalyeler, k?r?k kalpler ile dolu çiçekli a?klar, aldatma ve ihanet. Sizi saatlerce e?lendirecek ve her ya?taki okuyucuyu memnun edecek. Tüm fantezi okurlar?n?n kütüphanesinde bulunmas?n? tavsiye etti?imiz bir kitap. –Books and Movie Reviews, Roberto Mattos. Amazonda 400ün üzerinde 5 y?ld?z ile 1 numaral? çok satan! 1 numaral? Çok Satan yazar? Morgan Rice, büyüleyici bir fantezi serisinin ilk kitab?yla kar??n?zda. KAHRAMANLARIN GÖREV? (FELFESE YÜZÜ?Ü SER?S?N?N 1. K?TABI) Yüzük Krall???n?n eteklerinde küçük bir kasabada ya?ayan, 14 ya??ndaki çok özel bir çocu?un etraf?nda dönen destans? bir yakla?an ça? hikâyesi. Dört karde?in en küçü?ü, babas?n?n en sevmedi?i, a?abeylerince nefret edilen Thorgrin, di?erlerinden farkl? oldu?unu hissediyor. Bir gün büyük bir sava?ç? olup Kral?n adamlar?na kat?lmay? ve yüzü?ü Kanyonun di?er taraf?ndaki yarat?k ordular?ndan korumay? dü?lüyor. Ya?? gelip de babas? taraf?nda Kral?n Lejyonuna kat?lmay? denemesi yasakland???nda hay?r? cevap olarak kabul etmiyor ve tek ba??na yola koyuluyor: Kral?n Meclisine ula?maya ve ciddiye al?nmaya karal?… Fakat Kral?n Meclisi kendi aile dramlar?, iktidar sava?lar?, ihtiraslar?, k?skançl?k, ?iddet ve ihanetleri ile u?ra??yor. Kral Macgil o?ullar? aras?ndan bir veliaht seçmek zorunda ve kadim Hanedan K?l?c?, güçlerinin kayna??, el sürülmemi? bir ?ekilde, seçilmi?in gelmesini bekliyor. Thorgrin bir yabanc? olarak geliyor ve kabul edilip Kral?n Lejyonuna kat?lmak için sava??yor. Thorgrin kendisinin de anlamad??? gizemli güçleri oldu?unu fark ediyor, özel bir yetene?i ve özel bir kaderi oldu?unu… Tüm engellere ra?men kral?n k?z?na â??k oluyor ve yasak ili?kileri çiçek aç?yor; güçlü rakipleri oldu?unu fark ediyor.

Читайте онлайн полную версию книги «Kahramanların Görevi » автора Моргана Райс на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Kahramanların Görevi » где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2019

ISBN (EAN): 9781632910752

Дата поступления: 17 сентября 2019

Объем: 441.6 тыс. знаков