Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Kodeks cywilny k.c.

Kodeks cywilny k.c.
Читайте в приложениях:
Книга доступна в стандартной подписке
Оценка читателей

KODEKS CYWILNY k.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 399).

Оглавление