skyeng2018

Riigikogu kodu- ja töökorra seadus. Kommentaarid

Riigikogu kodu- ja töökorra seadus. Kommentaarid
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Raamatu eesmärk on selgitada Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse sätete sisu, tähendust, seoseid põhiseaduse ja teiste seadustega ning võtta kokku ja fikseerida aastate jooksul kujunenud praktika. Teos järgib ülesehituselt kodu- ja töökorra seaduse teksti ning on suunatud kõigile parlamendiõigusest huvitatutele. Lisadest leiab 17 abistavat menetlusskeemi (nt arupärimise, infotunni, esimese lugemise läbiviimise kohta), samuti istungisaaliplaanid läbi erinevate Riigikogu koosseisude. Kommentaaride autorid on Madis Ernits, Helgi Kundla, Janek Laidvee, Aaro Mõttus, Peep Pihlak, Kaido Rosin, Heiki Sibul, Katre Tubro ja Kristo Varend.

Читать книгу «Riigikogu kodu- ja töökorra seadus. Kommentaarid» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Оглавление
 • KOMMENTAARIDE AUTORID
 • SISSEJUHATUS
 • 1. peatükk. RIIGIKOGU UUE KOOSSEISU KOKKUKUTSUMINE JA ESIMENE ISTUNG
 • § 1. Riigikogu uue koosseisu kokkukutsumine
 • § 2. Esimese istungi avamine ja juhatamine
 • § 3. Ametivande andmine
 • § 4. Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimine
 • § 5. Vabariigi Valitsuse tagasiastumisest teatamine
 • 2. peatükk. RIIGIKOGU ESIMEES JA ASEESIMEHED
 • 1. jagu. RIIGIKOGU ESIMEHE JA ASEESIMEESTE VALIMINE
 • § 6. Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimise toimumise alused
 • § 7. Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimise põhimõtted ja kord
 • § 8. Riigikogu esimehe ja aseesimeeste volituste algus
 • 2. jagu. RIIGIKOGU ESIMEHE JA ASEESIMEESTE VOLITUSTE LÕPPEMINE
 • § 9. Riigikogu esimehe ja aseesimeeste volituste lõppemise alused
 • § 10. Riigikogu esimehe tagasiastumine
 • § 11. Riigikogu aseesimehe tagasiastumine
 • 3. peatükk. RIIGIKOGU JUHATUS
 • § 12. Riigikogu juhatuse koosseis
 • § 13. Riigikogu juhatuse ülesanded
 • § 14. Riigikogu esimehe ülesanded
 • § 15. Riigikogu aseesimehe ülesanded
 • § 16. Riigikogu juhatuse töökorraldus
 • 4. peatükk. RIIGIKOGU KOMISJONID
 • 1. jagu. RIIGIKOGU KOMISJONIDE LIIGID, MOODUSTAMISE KORD JA PÄDEVUS
 • § 17. Komisjonide liigid
 • § 18. Alatised komisjonid
 • § 19. Erikomisjon
 • § 20. Uurimiskomisjon
 • § 21. Probleemkomisjon
 • § 22. Komisjoni õigused
 • § 23. Uurimiskomisjoni töö takistamine
 • § 231. Komisjoni raport
 • 2. jagu. RIIGIKOGU KOMISJONIDE KOOSSEIS NING ESIMESE ISTUNGI KOKKUKUTSUMINE
 • § 24. Riigikogu liikmete kuulumine komisjonidesse
 • § 25. Komisjoni liikmete arv
 • § 26. Fraktsioonide esindatus komisjonides
 • § 27. Fraktsiooni mittekuuluva Riigikogu liikme osalemine alatistes komisjonides
 • § 28. Alatise komisjoni koosseisu kinnitamine
 • § 29. Komisjoni esimese istungi kokkukutsumine ja juhatamine
 • 3. jagu. RIIGIKOGU KOMISJONI ESIMEES JA ASEESIMEES
 • § 30. Komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • § 31. Komisjoni esimehe ja aseesimehe volituste lõppemise alused
 • § 32. Komisjoni esimehe ja aseesimehe tagasiastumine
 • § 33. Komisjoni esimehe või aseesimehe tagasikutsumine
 • § 34. Komisjoni esimehe ja aseesimehe ülesanded
 • 4. jagu. RIIGIKOGU KOMISJONI TÖÖKORRALDUS
 • § 35. Komisjoni istungite toimumise aeg
 • § 36. Komisjoni istungite kinnisus ja avalikkus
 • § 37. Komisjoni otsustusvõimelisus
 • § 38. Komisjoni otsuste vastuvõtmise kord
 • § 39. Komisjoni istungi protokoll
 • 5. peatükk. FRAKTSIOONID
 • § 40. Fraktsiooni moodustamine
 • § 41. Fraktsiooni registreerimine
 • § 42. Muudatused fraktsiooni koosseisus
 • 6. peatükk. MUUD ÜHENDUSED
 • § 43. Riigikogu liikmete ja fraktsioonide muud ühendused
 • 7. peatükk. RIIGIKOGU VÄLISDELEGATSIOONID
 • § 44. Riigikogu välisdelegatsioon
 • 8. peatükk. RIIGIKOGU TÖÖAEG
 • 1. jagu. RIIGIKOGU TÖÖAEG RIIGIKOGU KORRALISE ISTUNGJÄRGU AJAL
 • § 45. Korralised istungjärgud
 • § 46. Täiskogu töönädal ja töötsükkel
 • § 47. Riigikogu töö ajagraafik
 • § 48. Riigikogu töö ajagraafiku muutmine
 • § 49. Riigikogu täiendav istung
 • 2. jagu. RIIGIKOGU ERAKORRALINE ISTUNGJÄRK
 • § 50. Erakorralise istungjärgu toimumise aeg
 • § 51. Erakorralise istungjärgu kokkukutsumine
 • § 52. Erakorralise istungjärgu töö ajagraafik
 • 9. peatükk. PÄEVAKORD
 • § 53. Päevakorra ettevalmistamine
 • § 54. Päevakorra teatavakstegemine
 • § 55. Päevakorra kinnitamine
 • § 56. Päevakorra täiendamine
 • 10. peatükk. RIIGIKOGU ISTUNG
 • 1. jagu. ÜLDISED EESKIRJAD
 • § 57. Istungi toimumise koht
 • § 58. Istungist osavõtjad
 • § 59. Istungi avalikkus
 • § 60. Kinnine istung
 • § 61. Istungi stenografeerimine, protokollimine ja transleerimine
 • § 62. Dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg
 • 2. jagu. RIIGIKOGU ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD
 • § 63. Istungi juhataja
 • § 64. Istungi avamine ja lõpetamine
 • § 65. Vaheaeg
 • § 66. Korra tagamine istungil
 • § 67. Ettekanne
 • § 68. Suulised küsimused
 • § 69. Sõnavõtt
 • § 70. Vastusõnavõtt
 • § 71. Vabariigi Valitsuse liikme ja õiguskantsleri sõnaõigus
 • § 72. Istungi juhataja õigused päevakorraküsimuse arutelu läbi-viimisel
 • § 73. Päevakorraküsimuse arutamise võimatus
 • § 74. Protestid ja küsimused istungi läbiviimise korra kohta
 • § 75. Teadaannete edastamine
 • 3. jagu. HÄÄLETAMINE RIIGIKOGU ISTUNGIL
 • 1. jaotis. Üldised eeskirjad
 • § 76. Riigikogu otsustusvõimelisus
 • § 77. Riigikogu liikmete kohaloleku kontroll
 • § 78. Nõutav häälteenamus
 • § 79. Avalik ja salajane hääletamine
 • § 80. Hääletamise isiklikkus
 • § 81. Hääletamise viisid
 • § 82. Vabariigi Valimiskomisjoni ja hääletamiskomisjoni pädevus hääletamise korraldamisel
 • 2. jaotis. Hääletamine elektroonilise hääletussüsteemi abil
 • § 83. Hääletamise kord
 • § 84. Hääletamise katkestamine
 • § 85. Hääletamistulemuste teatavakstegemine
 • 3. jaotis. Hääletamine hääletamissedelitega
 • § 86. Hääletamise ettevalmistamine
 • § 87. Hääletamise kord
 • § 88. Hääletamistulemuste selgitamine ja teatavakstegemine
 • § 89. Hääletamistulemuste vaidlustamine
 • 11. peatükk. SEADUSEELNÕUDE JA RIIGIKOGU OTSUSTE EELNÕUDE MENETLEMISE KORD
 • 1. jagu. SEADUSE ALGATAMINE. RIIGIKOGU OTSUSE EELNÕU ESITAMINE
 • § 90. Seaduse algatamise ja Riigikogu otsuse eelnõu esitamise õigus
 • § 91. Eelnõu üleandmine
 • § 92. Eelnõule esitatavad nõuded
 • § 93. Eelnõu Riigikogu menetlusse võtmise otsustamine
 • § 94. Vabariigi Valitsuse arvamus eelnõu kohta
 • § 95. Eelnõu tagasivõtmine ja sellest taganemine
 • § 96. Riigikogu volituste lõppemise ajal menetluses olevate eelnõude väljalangemine
 • 2. jagu. EELNÕU ESIMENE LUGEMINE
 • § 97. Eelnõu esimese lugemise võtmine päevakorda
 • § 98. Eelnõu arutamise kord esimesel lugemisel
 • § 99. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, tingimused ja kord
 • 3. jagu. EELNÕU MENETLEMINE JUHTIVKOMISJONIS ESIMESE JA TEISE LUGEMISE VAHEL
 • § 100. Muudatusettepanekute läbivaatamine juhtivkomisjonis
 • § 101. Eelnõu uus tekst
 • § 102. Muudatusettepanekute loetelu
 • § 103. Juhtivkomisjoni seletuskiri
 • 4. jagu. EELNÕU TEINE LUGEMINE
 • § 104. Eelnõu teise lugemise võtmine päevakorda
 • § 105. Eelnõu arutamise kord teisel lugemisel
 • § 106. Muudatusettepanekute hääletamine
 • § 107. Eelnõu teise lugemise katkestamine
 • § 108. Eelnõu teise lugemise lõpetamine
 • § 109. Riigikogu otsuse eelnõu lõpphääletus
 • 5. jagu. EELNÕU KOLMAS LUGEMINE
 • § 110. Eelnõu lõpptekst ja juhtivkomisjoni seletuskiri
 • § 111. Eelnõu arutamise kord kolmandal lugemisel ja lõpphääletus
 • 6. jagu. LÕPPMENETLUS
 • § 112. Vastuvõetud seaduste ja Riigikogu otsuste vormistamine
 • 7. jagu. VABARIIGI PRESIDENDI POOLT VÄLJA KUULUTAMATA JÄETUD SEADUSE UUESTI ARUTAMINE
 • § 113. Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud seaduse võtmine päevakorda
 • § 114. Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud seaduse uuesti arutamise kord
 • 8. jagu. SEADUS- JA OTSUSE-EELNÕUDE ERIMENETLUS
 • § 115. Välislepingut puudutava seaduseelnõu menetlemise erisused
 • § 116. Vabariigi Presidendi seadluse kinnitamise või tühistamise seaduse eelnõu menetlemise erisused
 • § 117. Ametiisiku ametisse nimetamist või ametist vabastamist, nõukogu liikmete nimetamist ning Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamist käsitleva Riigikogu otsuse eelnõu menetlemise erisused
 • § 118. Erakorralise seisukorra, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni väljakuulutamist käsitleva Riigikogu otsuse eelnõu menetlemise erisused
 • § 1181. Riigikohtule taotluse esitamise otsuse eelnõu menetlemise erisused
 • 12. peatükk. RIIGIEELARVE EELNÕU MENETLEMISE KORD
 • § 119. Riigieelarve eelnõu esitamine
 • § 120. Riigieelarve eelnõu arutamise kord
 • § 121. Riigieelarve muutmise seaduse ja lisaeelarve eelnõu arutamise kord
 • 13. peatükk. PÕHISEADUSE MUUTMISE SEADUSE EELNÕU MENETLEMISE KORD
 • § 122. Põhiseaduse muutmise algatamine
 • § 123. Põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu arutamise kord
 • § 124. Põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu vastuvõtmise viisi otsustamine
 • § 125. Põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvahääletusele panemise otsustamine
 • § 126. Põhiseaduse muutmine Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt
 • § 127. Põhiseaduse muutmine kiireloomulisena
 • 14. peatükk. RAHVAHÄÄLETUSE KORRALDAMISE OTSUSTAMINE
 • § 128. Rahvahääletuse algatamine
 • § 129. Seaduse vastuvõtmiseks rahvahääletuse korraldamise otsustamine
 • § 130. Muu riigieluküsimuse rahvahääletusele panemine
 • 15. peatükk. PEAMINISTRIKANDIDAADILE VALITSUSE MOODUSTAMISEKS VOLITUSTE ANDMISE OTSUSTAMINE
 • § 131. Vabariigi Presidendi määratud peaministrikandidaadile valitsuse moodustamiseks volituste andmise otsustamine
 • § 132. Peaministrikandidaadi ülesseadmine Riigikogus
 • 16. peatükk. UMBUSALDUSE AVALDAMISE JA USALDUSKÜSIMUSE OTSUSTAMISE KORD
 • 1. jagu. UMBUSALDUSE AVALDAMISE KORD
 • § 133. Umbusalduse avaldamise algatamine
 • § 134. Umbusalduse avaldamise arutamine
 • 2. jagu. USALDUSKÜSIMUSEGA SEOTUD EELNÕU MENETLEMISE KORD
 • § 135. Eelnõu vastuvõtmise usaldusküsimusega sidumise kord
 • § 136. Algatamisel usaldusküsimusega seotud eelnõu arutamise kord
 • § 137. Enne teist lugemist usaldusküsimusega seotud eelnõu arutamise kord
 • § 138. Enne kolmandat lugemist usaldusküsimusega seotud eelnõu arutamise kord
 • 17. peatükk. ARUPÄRIMISED JA KÜSIMUSED
 • 1. jagu. ARUPÄRIMISED
 • § 139. Arupärimine ja selle esitamine
 • § 140. Arupärimisele vastamise kord
 • § 141. Riigikogu eelmise koosseisu liikmete poolt esitatud arupärimised
 • 2. jagu. INFOTUND
 • § 142. Infotunni aeg
 • § 143. Valitsusliikmete osalemine infotunnis
 • § 144. Registreerumine küsimuse esitamiseks
 • § 145. Küsimuste esitamise järjekord
 • § 146. Küsimustele vastamise kord
 • 3. jagu. KIRJALIKUD KÜSIMUSED
 • § 147. Kirjalik küsimus ja selle esitamine
 • § 148. Kirjalikule küsimusele vastamine
 • 18. peatükk. RIIGIKOGULE ESITATAVATE ETTEPANEKUTE MENETLEMISE KORD
 • § 149. Riigikogule esitatavad ettepanekud
 • § 150. Ettepaneku võtmine päevakorda
 • § 151. Ettepaneku arutamise kord
 • § 152. Riigikogu toetuse saanud õiguskantsleri ettepaneku täitmine
 • 181. peatükk. EUROOPA LIIDU ASJADE MENETLEMISE KORD
 • § 1521. Euroopa Liidu asjade Riigikogule esitamine
 • § 1522. Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude esitamine ja menetlusse võtmine
 • § 1523. Alatise komisjoni arvamus eelnõu kohta
 • § 1524. Eelnõu menetlemine Euroopa Liidu asjade komisjonis ja väliskomisjonis
 • § 1525. Peaministri ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel
 • § 1526. Riigikogu otsuse, mis sisaldab põhjendatud arvamust selle kohta, miks Euroopa Liidu seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, eelnõu menetlemise kord
 • § 1527. Riigikogu otsuse, mis sisaldab nõuet Vabariigi Valitsusele esitada Euroopa Liidu Kohtule hagi, eelnõu menetlemise kord
 • § 1528. Riigikogu otsuse, millega väljendatakse vastuseisu Euroopa Ülemkogu algatusele või Euroopa Komisjoni ettepanekule, eelnõu menetlemise kord
 • 19. peatükk. MUUDE KÜSIMUSTE ARUTAMISE KORD
 • § 153. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu
 • § 154. Vabariigi Valitsusele tehtavat ettepanekut sisaldava Riigikogu otsuse eelnõu ning Riigikogu avalduse, deklaratsiooni ja pöördumise eelnõu menetlemine
 • § 155. Vabariigi Presidendi, peaministri ja ministrite poliitilised avaldused ning ametiisikute ettekanded ja ülevaated
 • § 156. Vabariigi Valitsuse tegevuskavade arutelu
 • § 157. Vaba mikrofon
 • 191. peatükk. RIIGIKOGU KANTSELEI
 • § 1571. Riigikogu Kantselei staatus
 • § 1572. Riigikogu Kantselei ülesanded
 • § 1573. Riigikogu Kantselei juhtimine ja ülesehitus
 • 20. peatükk. LÕPPSÄTTED
 • § 158. Asjaajamiskeel
 • § 1581. Dokumentide avalikkus
 • § 1582. Riigikogu arhiiv
 • § 1583. Riigikogu otsuse eelnõu menetlemise ajutised erisused seoses finantskriisiga
 • LISAD
 • LISA 1: MENETLUSSKEEMID
 • Ametiisiku ametisse nimetamise või vabastamise otsuse eelnõu menetlemine
 • Arupärimine
 • Eelnõu esimene lugemine
 • Eelnõu teine lugemine
 • Eelnõu kolmas lugemine
 • Infotund
 • Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutamise kord
 • Peaministrikandidaadile volituste andmine valitsuse moodustamiseks
 • Põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine ja rahvahääletuse korraldamise otsuse eelnõu esimene lugemine
 • Põhiseaduse muutmine Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt
 • Põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine
 • Põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine järgmises Riigikogu koosseisus
 • Põhiseaduse muutmine kiireloomulisena (kolmas lugemine)
 • Riigieelarve eelnõu kolmas lugemine
 • Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud seaduse uuesti arutamine
 • Vabariigi Valitsusele tehtavat ettepanekut sisaldava Riigikogu otsuse eelnõu ning Riigikogu avalduse, deklaratsiooni ja pöördumise eelnõu menetlemine
 • Vabariigi Valitsusele või valitsusliikmele umbusalduse avaldamine
 • Õiguskantsleri ettepaneku Riigikogu liikme/ Vabariigi Presidendi/ Vabariigi Valitsuse liikme/ riigikontrolöri/Riigikohtu esimehe/ Riigikohtu liikmekriminaalvastutusele võtmise kohta menetlemine
 • Õiguskantsleri ettepaneku viia seadus või Riigikogu otsus kooskõlla põhiseaduse või seadusega menetlemine
 • LISA 2: ISTUNGISAALI PLAANID
 • LISA 3: LISATUD ÕIGUSAKTID
 • LISA 3.1 RIIGIKOGU ISTUNGITE STENOGRAFEERIMISE JA. PROTOKOLLIMISE KORD
 • LISA 3.2 RIIGIKOGU KOMISJONI ESIMEHE JA ASEESIMEHE VALIMISE KORD
 • LISA 3.3 RIIGIKOGUS MENETLETAVATE EELNÕUDE NORMITEHNIKA EESKIRI
 • LISA 3.4 JUHISED RIIGIKOGUS SEADUSEELNÕU MENETLEMISE HEA PRAKTIKA KUJUNDAMISEKS
 • LISA 3.5 LIISUHEITMISE KORD RIIGIKOGU ESIMEHE VALIMISEL
 • LÜHENDID
 • ÕIGUSAKTID
 • MUUD LÜHENDID
 • KASUTATUD ALLIKAD
 • KOHTULAHENDID
 • KIRJANDUS
 • TEISTE RIIKIDE PÕHISEADUSED JA PARLAMENTIDE KODUKORRAD
 • REGISTER
 • Сноски
 • Сноски
 • Сноски